Õppetöö

Õppetöö korraldus


Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel korraldatakse lasteaias õppe-ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Õppeaasta aktiivne õppe-ja kasvatustegevuse periood on 1. septembrist 31. maini. Suvisel perioodil, 1. juuni-31. august kavandatakse rohkem õuetegevusi, kus toimub eelnevate teadmiste kinnistamine ja suviste teemade käsitlemine. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel on aluseks õppekava. Sindi Lasteaia õppekava määrab kindlaks: lasteasutuse liigi ja eripära, õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused. Õppekavas on määratletud õppe-ja kasvatustegevuse korraldus, lapsevanematega koostöö põhimõtted, õppekava uuendamise ja täiendamise kord ning erivajadusega lapse toetamise põhimõtted.

Õppimine toimub mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest (nädalaplaan) lähtuvalt. Nädalaplaanis esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisu ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid. Õpetajate poolt kavandatakse põhitegevused, mille kaudu lapsed omandavad uusi teadmisi ning tegevused, mille kaudu korratakse eelnevaid teadmisi. Tegevused on lõimitud. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi, läheneda teema valikule loovalt. Nädalaplaan esitatakse iga nädala esmaspäeva hommikuks ja pannakse tutvumiseks välja lastevanematele.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning võimalusel lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Võimalusel tutvutakse õpitavaga (objektid, nähtused) loomulikus keskkonnas.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel korraldatakse lasteaias õppe-ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Õppeaasta aktiivne õppe-ja kasvatustegevuse periood on 1. septembrist 31. maini. Suvisel perioodil, 1. juuni-31. august kavandatakse rohkem õuetegevusi, kus toimub eelnevate teadmiste kinnistamine ja suviste teemade käsitlemine. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel on aluseks õppekava. Sindi Lasteaia õppekava määrab kindlaks: lasteasutuse liigi ja eripära, õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused. Õppekavas on määratletud õppe-ja kasvatustegevuse korraldus, lapsevanematega koostöö põhimõtted, õppekava uuendamise ja täiendamise kord ning erivajadusega lapse toetamise põhimõtted.

Õppimine toimub mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest (nädalaplaan) lähtuvalt. Nädalaplaanis esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisu ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid. Õpetajate poolt kavandatakse põhitegevused, mille kaudu lapsed omandavad uusi teadmisi ning tegevused, mille kaudu korratakse eelnevaid teadmisi. Tegevused on lõimitud. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi, läheneda teema valikule loovalt. Nädalaplaan esitatakse iga nädala esmaspäeva hommikuks ja pannakse tutvumiseks välja lastevanematele.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning võimalusel lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Võimalusel tutvutakse õpitavaga (objektid, nähtused) loomulikus keskkonnas.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.