Väärtused

"Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks." (O. Wilde)
 
Missioon
Sindi Lasteaed kindlustab lastele kaasaegse ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna. Toetab koostöös
perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse
eduelamuse. Oleme lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla. 
 
Visioon
Arvestades iga lapse eripära ja võimeid omandavad lapsed koostöös lasteaia töötajate ja
spetsialistidega ning perega parimad teadmised ja oskused kooli minekuks.
 
Põhiväärtused

Professionaalsus - väärtustame elukestvat õpet, oleme avatud uuendustele ja muudatustele.
Saavutame ühiselt seatud eesmärgid toetudes enda ja teiste kogemustele. Arvestame lapse
soovide ja huvidega. Märkame, toetame, tunnustame ja aitame üksteist.

 

Koostöö - mõistame ning arvestame kõigi osapoolte soove ning ootusi. Koostöös lasteaia
pedagoogide, spetsialistide, perede ja erinevate huvigruppidega toetame laste füüsilist,
emotsionaalset, sotsiaalset ja tunnetuslikku arengut, pakkudes neile erinevaid teadmisi, oskusi ja
kogemusi – nii kasvab lapsest koostöövalmis isiksus.

 
Sallivus - seistes silmitsi kellegagi, kelle vaated ja tõekspidamised erinevad meie omadest,
vajame oskusi olukorraga toime tulla. Märkame head ning tunnustame õnnestumisi. Oleme
suhtlemisel alati viisakad, avatud ja ausad. Oskame rühma tasandil kohanduda lapse vajadustega.

 
Terviseedendus - väärtustame tervislikke eluviise, mis hõlmab eelkõige füüsilist aktiivsust ja
tervislikku toitumist. Anname lastele teadmised tervisekäitumisest ning oskuse vältida ohte.
Pöörame tähelepanu vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele.
Korraldame sportlikke üritusi, mis tõstavad laste liikumisaktiivsust.
 
Loovus - loov mõtlemine annab võimaluse lahendada olukordi ja ülesandeid uuel moel,
leidlikkus avab ebaõnnestumise korral tee loovusele. Kasutame oma tegevustes rollimänge ja
lahendame koos lastega fantaasiaülesandeid, sisendades lastes enesekindlust „ma oskan, ma tean, ma saan hakkama!“
 
Kodukoha väärtustamine – oleme uhked oma kodukoha üle, teame oma lasteaia lugu, tunneme
kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi. Toetame lapse arengut Sindi linna õpikeskkonnas.
Ajalooliselt asub Sindi linn Tori kihelkonnas, mis annab võimaluse tutvustada kodukoha
pärimuskultuuri. Kanname edasi vanima järjepidevalt tegutseva lasteaia traditsioone.