Väärtused

Lasteaia VISIOONIKS on : Sindi Lasteaed on tunnustatud, omanäoline ja kokkulepitud põhiväärtustele toetuv lasteasutus, kus iga laps avastab oma anded ja huvid läbi loova tegevuse. Sindi Lasteaias on loodud lisaks tasandusrühmale vajadusel ka sobitusrühmi. Sindi Lasteaia õpetajad ja spetsialistid jagavad nii üksteisele kui ka kolleegidele teistest haridusasutustest kogemusi iga lapse loovuse arendamisel, muukeelse ja haridusliku erivajadusega lapse kasvatamisel ning õpetamisel lasteaias.

LASTEAIA ERIPÄRAKS ON:

Lasteaias on loodud tingimused muukeelsete laste õppekasvatustegevuseks;

On toimiv tugisüsteem erivajadustega laste arendamiseks;

Lasteaed kuulub Vabariiklikku Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikku

Lasteaed viljeleb õues- ja avastusõpet; Sel eesmärgil on lasteaia õuealal rajatud Looduse õpperada ning koostatud õpimapid linna loodusradade avastamiseks.

Oluliseks peetakse väärtuskasvatust. Sel eesmärgil on ühinetud taani väärtuskasvatusprogrammiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Lasteaed omab õigust sertifikaadi alusel nimetatud metoodikat kasutada.

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSTEKS ON:

Lapsest lähtumine - laste vajadustest, huvidest ja tervisest lähtumine kõigis tegevustes, lastega arvestamine ja hoolimine. Lastel võimaldatakse ise valida, teha otsuseid ja vastutada. Tähtsaim on lapse enda kogemus, tema maailma nägemine, loovus, mängurõõm ja eduelamus.

Professionaalsus - personali suutlikkus kõrgel erialasel tasemel ja lähtuvalt lasteaia headest tavadest tagada maksimaalselt head tingimused laste arenguks. Enese pädevuse kindlustamist peetakse iga töötaja esmaseks kohustuseks.

Avatus - positiivne suhtumine ja suhtlemine, lojaalsus, sõbralikkus, vastutulelikkus, koostöö huvigruppide ja kolleegidega kokkulepitud põhiväärtustele toetudes.

Turvalisus - lasteaia tegevus tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning annab lastele teadmised tervislikest eluviisidest.

Järjepidevus – vanima järjepidevalt tegutseva lasteaiana väärtustab, hoiab ja jätkab lasteaed väljakujunenud ning loob uusi traditsioone.

Integreeritus – eesti keelest erineva emakeelega laste lõimumine Eesti ühiskonda. Lasteaed väärtustab Eesti kultuuritraditsioone, teiste kultuuride tundmaõppimist ja eripäraga arvestamist.

Läbimõeldud personalipoliitika – töötajate valikul ja töös personaliga lähtutakse Sindi Lasteaia personalipoliitika süsteemist ja põhimõtetest.

 

 

Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks. (O.Wilde)