Uuringud. 2018. aasta lasteaedade riiklik rahuloluküsitlus

Uuringu läbiviimist korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (edaspidi HTM).

Rahuloluküsitluse sihtgrupid
 • õpetajad, abiõpetajad ja õpetajate abid (muu personal küsitluses ei osale);
 • lastevanemad.   

Veebiküsitlused viiakse läbi 07.05-10.06.2018. 

Rahuloluküsitlus toimub elektroonselt ning sellele saab vastata endale vabalt valitud kohas ja ajal. Küsitluse vastamine võtab aega kuni 20 minutit.

Küsimustikku on võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Küsimustikule vastamine on anonüümne. Küsitluse käigus ei koguta isikuandmeid, mistõttu ei ole ühegi vastaja vastuseid võimalik tema isikuga seostada. Üksiku lapsevanema või õpetaja vastuste kohta lasteaiale tagasisidet ei anta.

Küsimustikele saab vastata kuni 10. juunini 2018. 

 

Miks peaks küsitluses osalema?

Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse lasteaedadele tagasiside andmiseks õpetajate töökeskkonna kvaliteedi ning lastevanemate lasteaiaga rahulolu kohta. Küsitlus annab lasteaiale objektiivse ja võrreldava pildi eri osapoolte rahulolust ja rahulolematusest ning selle võimalikest põhjustest, pakkudes võimaluse  oma tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks.