Kodukord

Lasteaia kodukord lapsevanemale

1. Kui laps on võetud lasteaia järjekorda, on lapsevanemal soovitav teda lasteaias käimiseks aegsasti ette valmistada:

 • laps peaks iga päev viibima värskes õhus enne- ja pealelõunasel ajal, - soovitavalt iga ilmaga lasteaia päevakava järgides;
 • lapse päevane unetund võiks jääda vahemikku 13.00 - 15.00
 • söögi ajad võiksid kattuda lasteaia omadega.

            vt. www.sindilasteaed.ee  Päevakava

2. Lasteaeda võetakse vastu

t e r v e i d,  p e s t u d  ja  p u h t a l t   r i i e t a t u d  lapsi selleks p ä e v a k a v a s

m ä ä r a t u d   k e l l a a j a l, kuid mitte hiljem kui kell 08.30, kui ei ole rühma õpetajaga teisiti kokku lepitud
 

3. Kui laps haigestus kodus (temp. üle 37 °C või kui esineb vähemalgi määral kõhulahtisus, nahalööve vms.), pöörduda arsti poole ja teatada rühma õpetajale puudumise põhjus samal päeval hiljemalt kella 12.00-ks

Kui laps haigestus lasteaias, peab lapsevanem tulema lapsele järele kodust või töölt õpetaja esimesel teatamisel.

MÄRKUS: lapsevanem teavitab rühma õpetajaid oma töö- ja kontaktandmete muutustest.

4. Kui lapsel oli kontakt nakkushaigega (külastas nakkushaigust põdevat või kõhulahtisusega tuttavat), tuleb laps

j ä t t a  k o j u (kodune karantiin) ja juhtumist t e a t a d a arstile ja rühma õpetajale.

5. Kui perekonnas on mitu last ja ühel neist oli nakkuskontakt, peavad koju jääma ka ülejäänud lapsed.

6. Kui haigestus keegi perekonnaliikmetest nakkuskahtlaselt (kõrge temperatuur, oksendamine, kõhulahtisus, nahalööve), siis kuni diagnoosi täpsustamiseni arsti poolt last lasteasutusse tuua ei tohi.

7. Kui lasteaias/rühmas on viiruspuhang, siis lapsi, kes ei olnud kontaktis nakkushaigetega, ei ole soovitav lastekollektiivi tuua.

8. Lapsevanem maksab osalustasu vastavalt kehtivale määrale kuus alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuupäevast kuni lapse nimekirjast kustutamiseni

8* Lapsevanema poolt kaetavat osa ei tasuta juulikuu eest, välja arvatud juhul kui lapsevanema laps käib lasteaias ka juulikuus.“ (Muudetud Sindi Linnavolikogu 13.06.2013 määrusega  „Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ paragrahv 3 lõige 3 )

9. Toitlustamise eest maksab lapsevanem tasu tulenevalt lapse lasteaias viibitud  päevade arvust kuus kehtiva toidupäeva maksumuse alusel.

10. Toiduraha arvestamisel

10.1. tehakse tagasiarvestus:

 • puudumise esimesest päevast, kui lapsevanem on rühma õpetajale kirjalikult teatanud  lapse puuduma jäämisest vähemalt kolm tööpäeva ette, näidates oma avalduses ära lapse puudumise alguse ja lõpu kuupäev.
 • lapse ettenägemata puudumise (haigestumine vms) teatamise päevale järgnevast päevast juhul, kui teatamine toimus puudumise esimese päeva hommikul enne kella 12.00

10.2. Tagasiarvestust ei tehta

 • lapse ettenägemata puudumise esimesel päeval (haigestumine vms.)
 • kogu lapse puudumise aja eest, millest lapsevanem ei ole rühma õpetajat teavitanud põhjuse või kestvuse osas
 • Laste arvu vähenemisest tingitud koondrühmade töötamise ajal, s.o. jõuluaegsel koolivaheajal ja suvekuudel.
 • Märkus: Teate saab edastada lapse rühma e-posti (või telefoni ) teel.

         Vt. www.sindilasteaed.ee kontakt.

10.3. Haigusest tervenemisel informeerib lapsevanem rühma õpetajat lapse tagasituleku kuupäevast

11. Lapse riietus

 • Lapse riided ja pesu on puhtad ning sobivas suurusnumbris.
 • Laps kannab toas vahetusjalatseid, soovitavalt kõva tallaga.
 • Päevaseks magamiseks kannavad lapsed pidžaamat.
 • Siseruumis kannab aiaealine laps põlvikuid või sokke.
 • Lapse õueriietus vastab ilmastikule ja võimaldab lapsel teha kõiki mänguks vajalikke liigutusi. Laps on õigesti riietatud, kui ta tuppa tulles ei ole higine, tema käed-jalad on soojad.
 • Riided ja jalatsid on soovitav arusaamatuste vältimiseks lapse nimega märgistada.

12. Lapse isiklik hügieen.

 • Last pestakse üleni vähemalt kaks korda nädalas.
 • Nägu, kaela, kõrvu, käsi ja jalgu pestakse iga päev.
 • Küüned on lühikeseks lõigatud.
 • Juuksed on kammitud, pikad juuksed kinnitatud.
 • Igal lapsel on isiklik kamm.

13. Lapse hea tervise ja reipa meeleolu huvides on soovitav järgida lasteaias kehtestatud päevakava ka kodus.

Kodused ärkveloleku-, söögi- ja uneajad võiksid kattuda lasteaias kehtestatud aegadega.

Lasteaias viibimise aeg jaguneb järgmiselt:

 •  06.30   Lasteaed avatakse
 •  06.30 -08.30 Laste saabumine
 •  08.30   Hommikusöök
 •  09.00 -11.00 Õppetegvused
 •  11.00  Vitamiini vahepala
 •  11.00 -12.30 Õueaeg
 •  12.45   Lõunasöök
 •  13.00 -15.00 Uneaeg
 •  16.00   Õhtusöök
 •  15.00 -15.45 Huviringide tegevused
 •  16.30   Õhtused tegelused, õueaeg
 •  18.30   Lasteaed suletakse
 •  

14. Lasteaias ei ole lubatud:

 • kodust kaasa tuua maiustusi ja nätsu, v.a. kokkuleppel rühma õpetajatega lapse tähtpäeval vms;
 • lapsi üksi, ilma täiskasvanust saatjata lasteaeda saata ja õhtul koju lubada!

15. Lapsevanem:

 • esitab lasteaeda koha saamisel oma lapse kohta „Minu lapse terviselehe“ täidetud tõeste andmetega;
 • tasub maksed iga kuu 25. kuupäevaks Sindi linnavalitsuse raamatupidamisse või ülekandega lasteaia arveldusarvele;
 • toob ja viib lapse(d) lasteaeda, kinni pidades lasteaias kehtestatud päevakavast;
 • tuleb lapsele järele mitte hiljem kui kell 18.20;
 • võtab osa lapsevanemate koosolekutest ja lapsevanemale suunatud üritustest lasteaias.

16.Lasteaial on õigus laps lasteaiast välja arvata kui:

 • lapsevanem jätab maksed tähtajaliselt tasumata;
 • lapse puudumisel üks kuu ja enam lasteasutust teavitamata.