Hoolekogu

Hoolekogu töökord
Hoolekogu 2021/2022 õa koosseis

 

Mida teeb hoolekogu ja kas minust võiks saada hoolekogu liige?

Hoolekogul on seadusest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi:

 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • hoolekogu ettepanekul on õigus suurendada laste arvu rühmades;
 • annab arvamuse lasteaia õppekava kohta;
 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;
 • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;
 • hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni

 

Oled sobilik kandidaat hoolekogu liikmeks, kui:

 • Sinu lapse areng on Sulle oluline- läbi hoolekogu töö suudame koos luua keskkonna, lastele õpi- ja kasvukeskkonna, õpetajatele õpikeskkonna, kus kõik osapooled tahavad ja saavad elust  (tööelust) rohkem rõõmu tunda;
 • Sulle meeldib järjepidevus- oled valmis panustama hoolekogu töösse seni kuni laps lõpetab lasteaia ja soovid panustada, et hoolekogu väärtuslik tööaeg ei kuluks ammu läbi käidud ja lahendatud väljakutsetele;
 • Sa oled meeskonnamängija- soovid, et lasteaia juhtkond, õpetajad, abipersonal ja hoolekogu on ühtne meeskond;
 • Sulle meeldib vabadus- vabaduse eeldus on kord ja kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum;
 • Sa julged vastutada- vastutada tuleb selle eest, mida Sa teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad. Vastutab see, kes otsustab ning otsustamiseks peab olema valikuid, milliseid saad ise luua.

 

 

Hoolekogu protokollid 2021/2022 õa

Protokoll 10.09.2021

Protokoll 13.10.2021

Protokoll 09.03.2022

Protokoll 12.04.2022

Hoolekogu protokollid 2020/2021 õa

Protokoll 09.09.2020

Protokoll 30.09.2020

Protokoll 20.10.2020

Protokoll 24.03.2021

Protokoll 26.05.2021

Protokoll 25.08.2021

Hoolekogu protokollid 2019/2020 õa

Protokoll 18.09.2019

Protokoll 16.10.2019

Protokoll 20.11.2019

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 15.01.2020

Protokoll 17.04-20.04.2020

Protokoll 10.06.2020

Protokoll 09.09.2020

Hoolekogu protokollid 2018/2019 õa

Protokoll 31.10.2018

Hoolekogu töökord. Esitlus.

Protokoll 21.11. 2018

Protokoll 16.01.2019

Protokoll 20.02.2019

Protokoll 17.04.2019

Protokoll 12.06.2019

Hoolekogu protokollid 2017/2018 õa

Protokoll 06.03.2018

Protokoll 05.04.2018

Protokoll 28.06. 2018

Protokoll 27.08.2018