Arenguvestlus

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kohaselt viiakse arenguvestlus läbi kord aastas. Arenguvestluse läbiviimise eesmärgid:

*anda vastastikust tagasisidet lapse arengust ja õppimisest;

*ennetada võimalikke kasvatus- ja arenguraskusi;

*kavandada mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu ja õppimise toetamiseks;

*õppida last ja vanemat paremini tundma, saada teavet lapse kohta;

*otsida ühiselt lahendusi tekkinud muredele ja probleemidele;

*tagada koostöös lapsevanemaga partnerlussuhe kuulamise, üksteise seisukohtadega arvestamise, usalduse ja dialoogi kaudu.

Arenguvestlus on lapsevanema ja õpetaja panus lapse arengusse.