Uudised Üritused Arveldused
 
 
  AVALEHT
  AJALUGU
  TRADITSIOONID
  ARENGUKAVA
  ÕPPEKAVA
  RÜHMAD
  PERSONAL
  HOOLEKOGU
  BEEBIKOOL
  PILDIGALERII
  KONTAKT
  LAPSEVANEMALE
  ÕIGUSAKTID
 
 

ÜLEVAADE AJALOOST

Sindi lasteaed asutati 1892. aastal Sindi kalevivabriku direktori Joseph Wulfi poolt. Lasteaed tegutses karskusseltsi saalis. Ametlik asutamisluba saadi Riia õpperingkonna kuraatorilt hr. Lavrovskilt 1894. aastal, mida loetakse lasteaia algusaastaks.
Ülevaataja kohustused pandi Sindi ministeeriumikooli juhatajale. Lasteaias pidid käima  kõik 4-6 aastased lapsed. Neid valvasid kolm kasvatajannat. Talvel oldi koolimajas, suvel parki ehitatud paviljonis. See oli eriti eesrindliku metoodikaga Fröbeli süsteemi lasteaed, kus kõrvuti laulmise ja mänguga olid tavaliseks tegevuseks kõnelemisharjutused, asjade kirjeldamine nende värvuse, vormi, arvu ja suuruse järgi.
Suurt rõhku pandi näputööle (põimimised, voltimised, voolimised) ja joonistamisele. Vanematele lastele õpetati kooliks ettevalmistamiseks lisaks lugemist ja kirjutamist . Õpetati ka vene keelt, millele tol ajal ministeeriumikoolides suurt rõhku omistati. 1901. aastast paiknes lasteaed uues kolmekorruselises punastest tellistest  koolimajas.
                                Lasteaed 1917.a.
1950. aastal kolis lasteaed endisesse härrastemajja asukohaga Pärnu mnt. 40, kus kohti oli 50-le lapsele.
    1946. a asutati Sindis lastesõim, mis asus Kooli tn 2 kollases puumajas. Lastesõim oli ööpäevaringne; emad käisid lõunavaheajal oma lapsi rinnaga toitmas. Kohti oli 35-le lapsele. Lastesõime personal oli suur: iga kahe lapse kohta üks täiskasvanu. Esimeseks juhatajaks sõimes oli Vaike Kuller, kes oli pikki aastaid selle hingeks. Vahepeal juhatas 1954-55 sõime tööd Maimu Ratiste, seejärel jällegi Vaike Kuller 1965-67.
Sõime ühinemisel lasteaiaga juhatas tööd Maimo Sauväli.
1965-1967 toimus lasteaia ja lastesõime ühendamine. 1967. aastal valmis Sinti esimene ja seni ainuke lasteaia maja laste mänguväljakute, õuepaviljonide ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Kohti oli planeeritud 280-le lapsele. Töötasid nii eesti kui vene rühmad, kokku 12 rühma. Olles vabriku lasteaed, allus lasteasutus kergetööstusministeeriumile.
   1980-te aastate lõpp, 90-te algus tõi kaasa koos Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega Sindi tekstiilivabriku pankrotistumise. 1992. aasta kevadel munitsipaliseeris linnavalitsus lasteasutuse.
Siin lõppes vabriku-  ja algas linna lasteaia ajalugu. Vabriku lasteaed oli viimaste aastate jooksul tublisti alla käinud: hooned ja sisustus olid lagunenud, suurest lasteaiast olid 1993. aasta kevadeks järel vaid väike osa. Töötas kaks rühma.  Laste arvu vähenemise ning majandusliku allakäigu tõttu oli pidevalt toimunud lasteaia töökohtade koondamised.
 1993. a sügiseks  vahetus kogu lasteaia administratsioon. Ennistati paljud töökohad, tulid tagasi mitmed siin varem töötanud inimesed. Sügisel alustati tööd juba 135 lapsega. Rühmi oli kokku 6, millest üks sõimerühm, üks logopeediline rühm ja uudsena rakendus tööle osaajaline kooliks ettevalmistav õpirühm kodustele lastele. Tööpäeva pikkuseks lasteaias oli 12 tundi. Asjaoludest sõltuvalt rakendati esmakordselt tööle ka füüsiline öövalve, kaitsmaks säilinut.
Lasteaia munitsipaliseerimisest alates on tugevaks küljeks olnud  lasteaia majanduslik areng,  personali edasiarendamine ja  kvalifikatsiooni tõstmine. Töötajatele tagatakse regulaarne  enesearendamise- ja täiendamise võimalus, misläbi garanteeritakse  töö sisuline kvaliteet.
Töötab kolmteist lasterühma, millest kaks on sõimeealistele lastele, üks erirühm tasandusrühma näol ning üks liitrühma venekeelsetele lastele. Ülejäänud on aiarühmad. Lapsed on paigutatud rühmadesse vanuse järgi.  
Õppekasvatustöö lähtub üldõppe printsiibist ja toimub lasteaia pedagoogide poolt välja töötatud ning heaks kiidetud õppekava alusel. Peamine tähelepanu on pööratud lapse individuaalsele arenguomadustele ja lapse aktiivsele osalemisele läbi mängu suunatud tegelustes.

             Lasteaia tööd on Sindis juhtinud:

prl. Marie Tõnisberg                        
prl. Paulson                                    
prl. Ina Pund
prl. Elsa-Alberta-Karoline  
Jakobs 
1894 
1895
1906
1907

38 aasta jooksul, mil prl. Jakobs oli lasteaia juhataja, suutis ta lasteaia, mis vanameelse koolijuhataja tegevuse ja juhatajate sagedase vahetumise tõttu vahepeal oli alla käinud, uuesti kõrgele tasemele viia.

prl. Adele Saar                                  1944-45
prl. Helga Vaher                                1945-53
prl. Mare Oviir                                   1953-55
pr. Fadme Nedjak                              1955-80
pr. Helene Lasn                                 1980-84
pr. Ülla Paulus                                   1984-88
pr. Maila Seeder                                1988-91
pr. Milvi Toomast                               1991-93
pr. Viivi Palmissaar                            1993-

1993. a jõuludeks kutsus juhataja külla lasteaias 10 ja enam aastat järjestikku tööl olnud pensionipõlve pidavad lasteaia töötajad. Sellest on tänaseks saanud tore traditsioon.  Ja nii on kombeks nüüd iga jõulu ajal taaskohtumine  oma staa˛ikate, pensionipõlve pidavate kolleegidega.                       

               

Jõulud 2001
Lasteaia veteranid.
Jõuluvanast vasemal käel Fadme Nedjak, üks staa˛ikamaid juhatajaid, paremal juhataja  Viivi Palmissaar ja asetäitja Reine Tänav

 


 
 
 
Kooli 2a, 86705 Sindi tel. 445 9070 sekretär 445 9071 lasteaed@sindi.ee