Uudised Üritused Arveldused
 
 
  AVALEHT
  AJALUGU
  TRADITSIOONID
  ARENGUKAVA
  ÕPPEKAVA
  RÜHMAD
  PERSONAL
  HOOLEKOGU
  BEEBIKOOL
  PILDIGALERII
  KONTAKT
  LAPSEVANEMALE
  ÕIGUSAKTID
 
 

 

   

SINDI LASTEAED

 
 
Arengukava

Sindi lasteaed paikneb Pärnu mnt, Tööstuse tänava, Kooli- ja Jaama tänava vahelisel 10455 m2 maa-alal. Vaata asukohta kaardil.
Käesoleval ajal on lasteaed üks linnavalitsuse allasutustest oma iseseisva eelarve ja arveldusarvega.
Lasteaial on oma köögiplokk, laomajandus ja raamatukogu.
Lasteaias töötab 13 rühma, sealhulgas üks tasandusrühm, üks liitrühm vene keelt kõnelevatele lasetele.
Lapsed paiknevad rühmades vanuse järgi, v.a. tasandus- ja liitrühm.
Uute laste järjekorda või lasteaeda vastu võtmine toimub vanuseti, tulenevalt vastava rühma täituvusest.

Lasteaed avatakse kell 06:30 ja suletakse kell 18:30.

 

LASTEAEDA VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

Sindi lasteaeda võetakse Sindi linna territooriumil elavaid ja Sindi elanike registrisse kantud koolieelses eas lapsi alates 1,5 eluaastast. 
Väljaspool Sindi omavalitsusüksuse territooriumi asuvaid lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul tingimusel, et järjekorras olevate oma teenindus-piirkonna laste avaldused on rahuldatud.
Lasteaeda koha saamiseks pöördub lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik avalduse täitmiseks direktori poole tema vastuvõtu aegadel, eelneval kokkuleppel. Kaasa tuleks võtta lapse sünnitunnistus. Avaldusele märgitakse andmed lapse ja tema vanemate kohta, aga samuti soovitav lasteaeda tuleku aeg.
Lasteaia nooremad aia- ja sõimerühmad komplekteeritakse sooviavalduste põhjal iga aasta mais - juunis, mille kohta väljastatakse lapsevanemale kirjalik teatis tema lapse lasteaeda vastu võtmise kohta.
Uued rühmad alustavad tööd iga aasta augustist. Õppeaasta algab 01. septembril.
Teistes lasteaia rühmades vaadatakse järjekorras olevad avaldused üle koha vabanemisel vastavas vanuserühmas, misjärel väljastatakse lapsevanemale kirjalik teatis tema lapse vastuvõtmise kohta.
Nädal enne lasteaeda tulekut tuleb lapsevanemal käia lapsega perearsti juures, kellega koos täidetakse "Minu lapse terviseleht", mille leiab lingi alt LAPSEVANEMALE. Lasteaeda tulles võetakse see kaasa ja antakse tervishoiutöötajale.

PÄEVAKAVA

• 06:30                Avatakse lasteaed
• 06:30 -08:30      Laste saabumine
• 08:30                Hommikusöök
• 09:00 -11:00      Õppetegevused
• 11:00                Vitamiini vahepala
• 11:00 -12:30      Õueaeg
• 12:45                Lõunasöök
• 13:00 -15:00      Uneaeg
• 15:00 -15:45      Huviringide tegevused
• 16:00                Õhtusöök
• 16:15                Õhtused tegevused, õueaeg
• 18:30                Suletakse lasteaed

Sindi Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Sindi Lasteaed omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 19.04.2013 väljastatud sertifikaati nr. 273, mis kinnitab õigust "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika kasutamiseks.

Õuesõppe läbiviimiseks on lasteaia territooriumile 2013.a. kevadel rajatud Dendropark, mille projekti kirjutas MTÜ Sindi Lastekas ning rahastas KIK.
Istikute soetamist on toetanud Sindi Linnavalitsus ja oma maja töötajad.

Lasteaias toetatakse igakülgselt laste erivajadusi. Olemas vajalik tugivõrgustik.

Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid pakub Pärnumaa Rajaleidja keskus.*
http://www.rajaleidja.ee/parnumaa/

 
 
 
Kooli 2a, 86705 Sindi tel. 445 9070 sekretär 445 9071 lasteaed@sindi.ee