Üldinfo

Lapse areng saab alguse turvalisest kasvukeskkonnast. Laps saab uusi teadmisi vaadeldes asju ja inimesi enda ümber. Lapsega vesteldes ja talle raamatuid ette lugedes areneb lapse eneseväljendusoskus ning sõnavara. Eriti oluline on lapsega koos mängida, sest mäng on väikese inimese töö ja arendab last igakülgselt.

Lapse riided peaksid olema kergesti selga pandavad. Nende selgapanek ja ära võtmine peab olema lapsele jõukohane. Magamisriieteks sobib pidžaama või öösärk. Õueriided on ilmale kohased, lapsele mugavad ja võimaldavad mängimist.

Lapse sisejalanõud on soovitavalt lahtised, jalavõlvi toetavad, lapsele parajad ja takjakinnitusega.

Lapsele soovitame kappi panna kamm, 2-3 paari aluspükse, sokid, sukkpüksid ja vahetusriided (särgid, püksid, kleidid).

OSALUSTASU

Vallavolikogu määruse kohaselt hakkas 1. jaanuarist 2020 kõigis valla lasteaedades kehtima ühetaoline lapsevanema makstav kohatasu 46,72 €, mis on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. Selle aasta palga alammäär ehk miinimumpalk on 584 eurot.

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 2021. aastal 23,36 € *

Alates kolmandast lapsest peres osalustasu ei arvestata.*

* Tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.

Osalustasu makstakse 50 % ulatuses juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuses kohta ajutiselt 2-5 kalendrikuud, kuid vanem soovib kohta lasteasutuses säilitada. Vanem esitab ajutise lasteasutuse koha kasutamise peatamise avalduse kirjalikult lasteasutuse direktorile.

TOIDURAHA

Lasteaia hoolekogu 05. aprilli 2018 a. otsusega on määratud lapse toidupäeva maksumuseks - 
sõimerühmades 1,70 
aiarühmades 1,80 €

Otsus jõustus alates 01.05.2018

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaias. Täpsem info Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või piirkonnas töötavalt sotsiaalvaldkonna ametlikult - vaata www.torivald.ee

SOODUSTUSED

Tori valla elanike registris olevatele kodanikele on ette nähtud mitmeid sotsiaaltoetusi ja soodustusi, mida antakse Tori Vallavalitsusele esitatud isikliku kirjaliku taotluse alusel.

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaiast. 

Kõik Tori valla sissekirjutusega pered saavad 50% soodustust teise lasteaias käiva lapse eest, kolme ja iga järgneva lapse puhul on lapsevanem osalustasu maksmisest vabastatud. 

Osalustasu ei ole vaja maksta suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on lasteaia direktorile hiljemalt 10. maiks esitanud kirjaliku avalduse, sooviga nimetatud perioodil saada lasteasutuse kohavabastust.

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse kohapeal või saadab selle digiallkirjastatult aadressile direktor@sindilasteaed.ee, lisades juurde lapse sünnitõendi koopia.

Esmane õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni 3-aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõppeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole liina.lelovaasmaa@torivald.ee (lastekaitsenõunik) või tori@torivald.ee.

4-7aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas lasteaiakohta pakkuda, palume pöörduda haridusnõunik Herve Merivaldi poole herve.merivald@torivald.ee.

TÖÖKORRALDUS SUVEL JA KOOLIVAHEAEGADEL

Suvel ja koolivaheaegadel on lasteaias osaliselt koondrühmad. Koha kasutamiseks sellel ajal täidab lapsevanem kindlaks tähtajaks rühmas vastava tabeli. Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem kirjalikult lasteaia üldmeilile lasteaed@sindilasteaed.ee.