Õppekava

Sindi Lasteaia õppekava määrab kindlaks:

* lasteasutuse liigi ja eripära;

* õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;

* õppe- ja kasvatustegevuse korralduse (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;

* lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korralduse;

* erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korralduse;

* lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korralduse;

* õppekava uuendamise ja täiendamise korra.